Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011-2012 Pedagojik Formasyon Başvurusu

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA
KABUL EDİLECEK MEZUN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI İLE BAŞVURU ŞARTLARINA AİT
D U Y U R U

Yüksek Öğretim Kurumunun bir örneği ana sayfasında da (www.yok.gov.tr) yer alan 22 Eylül 2011 tarihli kararıyla, 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde geçerli olmak üzere, Ondokuz Mayıs Üniversitesine, Pedogojik Formasyon Sertifika Programı kapsamında MEZUN durumda bulunan öğrenciler için, 400 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Söz konusu kararda belirtilen esaslar doğrultusunda belirlenen kontenjanın alanlara göre dağılımı ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU KOŞULLARI
1- 2011-2012 eğitim-öğretim yılında YÖK tarafından üniversitemizde yürütülmesine izin verilen Pedagojik Formasyon Sertifika programı için tahsis edilen 400 kişilik kontenjanın %20’sinin Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu alanlar olan “Rehber Öğretmen, Okul Öncesi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği”ne kaynak gösterilen alan mezunlarından;
2- Kontenjanın %80’inin ise bu alanlar ile birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarından alınacaktır.
3- 26.08.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca kontenjanın % 60'ı OMÜ mezunlarına, % 40'ı ise diğer yükseköğretim kurumlarından mezun öğrencilere ayrılmıştır.
4- Yukarıda belirtilen belli bir alana ayrılan kontenjan dolmazsa, boş kalan kontenjanlar, daha fazla başvuru yapılan alanlara aktarılacaktır.
5- Başvurular, 30 Eylül-07 Ekim 2011 tarihleri arasında Eğitim Fakültesi Dekanlığı Formasyon Eğitimi Birimine şahsen ya da posta ile yapılacaktır.
6- Postadaki gecikmeler veya başka herhangi bir sebeple başvuru süresi içinde Dekanlığımıza ulaşmayan ya da eksik evrakla yapılan başvurular, kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının ücreti 1.900,00 TL olup, iki taksit halinde tahsil edilecektir. Birinci taksit, kesin kayıt sırasında; ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında (akademik takvimde belirtilen tarihler arasında) tahsil edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1- Eksik belge bulunmayan ve süresi içerisinde yapılan başvurular, kontenjanlara göre değerlendirilecektir.
2- Başvurular, 100’lük not sistemi çerçevesinde, adayların mezuniyet not ortalamalarına göre sıralanacaktır. Mezuniyet not ortalaması 4’lük sisteme göre düzenlenmiş adaylar için, varsa kendi üniversitelerince hazırlanmış onaylı mezuniyet notu dönüşüm tablosu, yoksa YÖK tarafından belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
3- Yapılan değerlendirmeye göre belirlenen kontenjanlar çerçevesinde, en yüksek mezuniyet notundan başlanarak, asıl ve yedek listeler ilan edilecektir. Yedek aday sayısı, asıl aday sayısı kadar belirlenecektir.
4- Akademik takvimde belirlenen tarihler arasında, programa kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.
5- Puan eşitliği durumunda sıralama, en son mezun olan öğrencilerden itibaren (yeni mezunlardan eski mezunlara doğru) yapılacaktır.

ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER
-Ön Kayıt Başvuru Tarihleri: 30 Eylül-07 Ekim 2011
-Dilekçe (örnek için tıklayınız).
-Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti.
-Mezun olduğu üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript). (100’lük sisteme göre düzenlenmiş)
-Formasyon eğitimi başvuru ücreti dekontu [50,00 TL başvuru ücretinin Eğitim Fakültesinin T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesindeki 1479-9712395-5064 (IBAN TR71000 100 1479 0971 2395 5064) nolu döner sermaye hesabına yatırıldığına dair banka dekontu].
-Başvurunun geri çekilmesi ya da adayın kesin kayıt hakkı kazanamaması durumunda başvuru ücreti iade edilmeyecektir.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
-Kesin Kayıt Tarihleri: 13-19 Ekim 2011
-Kesin kayıt için ön kayıtta teslim alınan belgelere ilave olarak aşağıdaki belgelerin de Pedagojik Formasyon Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.
-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet)
-Öğrenim ücretinin 1.taksidinin (950,00 TL) ödendiğine dair dekont (950,00 TL öğrenim ücreti 1. taksidinin Eğitim Fakültesinin T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesindeki 1479-9712395-5064 (IBAN TR71000 100 1479 0971 2395 5064) nolu döner sermaye hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

Detaylı Bilgi ve İletişim Telefonları İçin TıklayınızMEB’İN İHTİYAÇ DUYDUĞU ALANLAR

PROGRAM
BAŞVURABİLECEK BÖLÜM MEZUNLARI
KONTENJANLAROMÜ
DİĞER
ÜNİVERSİTELER
TOPLAM
1
Rehber Öğretmen
1.Psikoloji Bölümü 
5
-
5
2
Okul Öncesi
1.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
2.Çocuk Gelişimi Bölümü                                                                               
-
5
5


3


İngilizce


1.İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
2.Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
3.Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
4.İngiliz Dil Bilimi Bölümü
5.Çeviribilim Bölümü (İngilizce)
6.İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
-
10
10
4
Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi

1.İlâhiyat Fakültesi
6
4
10
5
Teknoloji ve
Tasarım
1.Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Endüstriyel Tasarım Bölümü
-
5
5
6
Türk Dili ve
Edebiyatı
1.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2.Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
12
8
20
7
Müzik
1.Müzik bölümü/ana bilim dalları
2.Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı ile Devlet Konservatuvarının;
Temel Bilimler Bölümü, Kompozisyon Bölümü, Ses Eğitimi Bölümü, Müzik Bilimleri Bölümü, Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar) Bando Şefliği, Folklor ve Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Opera,  Şan ve Opera, Türk Sanat Müziği, Çalgı Yapımı, Şan, Türk Halk Oyunları, Türk Müziği, Türk Musikisi, Koro, Müzik Teknolojisi, Müzik Teorisi.
-
5
5
8
Matematik
1.  Matematik Bölümü
12
8
20

Ara toplam

35
45
80
DİĞER ALANLAR
1
Türk Dili ve
Edebiyatı
1.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2.Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

33

22

55
2
Matematik
1.Matematik Bölümü
33
22
55
3

Fizik
1.Fizik Bölümü 
2.Fizik Mühendisliği   
12
8
20
4
Kimya-
Kimya Teknolojisi
1.Kimya Bölümü
2.Kimya Mühendisliği
18
12
30
5
Biyoloji
1.Biyoloji Bölümü
18
12
30
6
Tarih
1.Tarih Bölümü
24
16
40
7
Coğrafya
1.Coğrafya Bölümü
30
20
50
8
Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi
1.İlâhiyat Fakültesi
24
16
40

Toplam

227
173
400


0 comments :

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...